Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 24 november vindt in onze kantine de 57ste algemene ledenvergadering plaats.

Het aanvangstijdstip van de algemene ledenvergadering is 20:00 uur. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de 56e ALV
4. Financieel jaarverslag en verslagen van diverse commissies
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Begroting seizoen 2017/2018
7. Uitbreiding kleedlokalen
8. Benoeming / aftreden bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting

Via deze aankondiging willen wij graag alle leden uitnodigen om deze vergadering bij te wonen. Mochten er mensen zijn die voorafgaand aan de vergadering de notulen van de vorige ALV willen inzien of inzage wensen in het document over het contributiebeleid, dan kunnen deze documenten worden opgevraagd via secretaris@scleeuwen.nl. Ook afmeldingen zijn welkom via dit mailadres.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SC Leeuwen