Op donderdag 17 november 2022 vindt in onze kantine de algemene ledenvergadering plaats.

Het aanvangstijdstip van de algemene ledenvergadering is 20:00 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de 54e ALV
4. Financieel jaarverslagen 2021/2022 en 2020/2021 en verslagen van diverse commissies
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Begroting seizoen 2022/2023
7. Benoeming/aftreden bestuursleden
8. Rondvraag
9. Sluiting

Via deze aankondiging willen wij graag alle leden uitnodigen om deze vergadering bij te wonen. Mochten er mensen zijn die voorafgaand aan de vergadering de notulen van de vorige ALV willen inzien of inzage wensen in het document over het contributiebeleid, dan kunnen deze documenten worden opgevraagd via info@scleeuwen.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SC Leeuwen