Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering

Beste leden,

Op vrijdag 7 juni 2019 om 20:00 uur zal er in onze kantine een bijzondere ledenvergadering worden gehouden over de voorgestelde bouw van nieuwe kleedlokalen, de aanschaf van zonnepanelen en het aangaan van een financiering ten behoeve van voormelde projecten. Via deze weg willen wij, als bestuur, jullie graag deelgenoot maken van onze plannen om nieuwe kleedlokalen te bouwen op onze accommodatie.

Het afgelopen jaar zijn de plannen tot de bouw van deze kleedlokalen in een stroomversnelling geraakt. Dit is mede het resultaat van de wensen zoals deze door de leden zijn geuit tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen jaar. Het bestuur heeft tezamen met een aantal vrijwilligers de afgelopen tijd heel veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van deze plannen. We zijn bovendien druk geweest met het aantrekken van de financiële middelen die voor deze bouw en de aanleg van zonnepanelen noodzakelijk zijn.

Omdat de plannen en de hiervoor benodigde financiën nu volledig uitgekristalliseerd zijn, willen wij graag deze plannen aan jullie presenteren. We hechten immers heel veel waarde aan jullie mening, eventuele suggesties en tips.  Bovendien zullen we jullie vragen, zoals dit ook statutair is vastgelegd, om onze plannen goed te keuren tijdens deze speciaal hiervoor bijeengeroepen vergadering. Na afloop van deze vergadering zal er in de kantine nog een gezellige nazit plaatsvinden, waarbij de consumpties tegen gereduceerd tarief zullen worden geserveerd.

De agenda van de Bijzondere Ledenvergadering ziet er als volgt uit:
– Opening
– Presentatie bouwplannen
– Presentatie plannen met betrekking tot de zonnepanelen
– Financiële onderbouwing
– Gelegenheid tot bestuderen bouwtekening en het stellen van vragen
– Stemmingen
– Rondvraag
– Sluiting

Op dinsdag 4 juni is er vanaf 19:30 uur voor geïnteresseerden de gelegenheid om in de kantine de bouwplannen te bestuderen. Mocht je hier interesse in hebben, meldt je dan svp tijdig hiervoor aan via voorzitter@scleeuwen.nl of bij Rob Roza.

Hopelijk mogen we jullie allemaal de 7e begroeten!

Het bestuur van SC Leeuwen